Kunstroute Open stal

ANBI

1. Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam: STICHTING OPEN STAL OLDEBERKOOP
2. KVK en/of RSIN nummer:
    KvK 41004485
    RSIN 816178306
3. Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling: MOLENHOEK 31, 8421 PL OLDEBERKOOP info@openstal.nl
4. Doelstelling volgens de statuten: De Stichting Open Stal Oldeberkoop heeft statutair als doel om jaarlijks culturele evenementen en exposities van kunst te organiseren die het culturele leven van Oldeberkoop activeren en aantrekkelijk maken voor streekbewoners en cultuurbezoekers uit het hele land. Om dit doel te bereiken organiseert de stichting elk jaar een Kunstroute met de naam “Open Stal”. De Stichting richt zich op kunstliefhebbers en op mensen die nog niet of nauwelijks met kunst in aanraking zijn gekomen. Daarbij mikt de Stichting ook op toeristen die de regio aandoen, want “Open Stal” wil tevens een bijdrage leveren aan het stimuleren van het toerisme.

5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

6. Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders:

Peter Hiemstra (voorzitter)
Elly Mijlof  (secretaris)
Gerrit Prop (penningmeester)
Katinka Leijendekker (pers en publiciteit)
Herman Postma

To Prop

Anneke Betten

Wicher van den Bemt

N.B. Geen van de hierboven aangegeven bestuursleden ontvangt een beloning voor uitgevoerde werkzaamheden.

7. Activiteiten van de instelling: De activiteiten van Open Stal omvatten het organiseren van de kunstroute Open Stal gedurende 4 weken tijdens de zomervakantie van regio Noord, waarbij het Stichtingsbestuur ca. 1x per 2 weken vergadert.
Na het uitvallen van de kunstroute Open Stal in 2020 is in samenwerking met Plaatselijk Belang Oldeberkoop, Stichting Dorpsarchief Oldeberkoop en Landschapsbeheer Friesland de Parkbossen Kunstroute georganiseerd. Deze Kunstroute werd in de maanden augustus tot en met oktober voor het publiek opengesteld.   
 

8. De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling over het jaar 2020

 

  Baten Lasten
Administratie    € 2.813
Promotie en communicatie   € 1.522
Organisatie   € 1.055
Manifestatie   € 18.050
Vaste lasten   € 4.490

Diversen

  € 4.514
     
Publiek    
Vrienden € 4.791  
Bedrijven € 2.557  
Subsidies € 19.557  

Totaal € 26.905     € 32.444


Door de verandering in de activiteiten van de Stichting Open Stal in 2020 zijn zowel de uitgaven als de inkomsten anders uitgevallen dan begroot en wijken ze af van die in voorgaande jaren. De kosten voor de manifestatie vielen lager uit dan in voorgaande jaren, wat te wijten is aan de kleinere omvang van de dit jaar georganiseerde kunstroute. Aan de andere kant vielen de inkomsten uit entreegelden en verkoop van catalogi en kunst weg. Om deze reden werd het jaar 2020 met een klein nadelig saldo afgesloten.