Kunstroute Open stal

ANBI

Gegevens Online Publicatieplicht Nieuwe ANBI wetgeving betreffende 2021

1. Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam: STICHTING OPEN STAL OLDEBERKOOP
2. KVK en/of RSIN nummer:
    KvK 41004485
    RSIN 816178306
3. Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling: MOLENHOEK 31, 8421 PL OLDEBERKOOP info@openstal.nl
4. Doelstelling volgens de statuten: De Stichting Open Stal Oldeberkoop heeft statutair als doel om jaarlijks culturele evenementen en exposities van kunst te organiseren die het culturele leven van Oldeberkoop activeren en aantrekkelijk maken voor streekbewoners en cultuurbezoekers uit het hele land. Om dit doel te bereiken organiseert de stichting elk jaar een Kunstroute met de naam “Open Stal”. De Stichting richt zich op kunstliefhebbers en op mensen die nog niet of nauwelijks met kunst in aanraking zijn gekomen. Daarbij mikt de Stichting ook op toeristen die de regio aandoen, want “Open Stal” wil tevens een bijdrage leveren aan het stimuleren van het toerisme.

5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

6. Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders:

Peter Hiemstra (voorzitter)
Wicher van den Bemt  (secretaris)
Gerrit Prop (penningmeester)
Herman Postma

To Prop

Anneke Betten

N.B. Geen van de hierboven aangegeven bestuursleden ontvangt een beloning voor uitgevoerde werkzaamheden.

7. Activiteiten van de instelling: Activiteiten van Open Stal beperken zich tot het organiseren van de kunstroute Open Stal gedurende 4 weken tijdens de zomervakantie van de regio Noord, waarbij het stichtingsbestuur ca. 1x per 2 weken vergadert. 

8. De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling over het jaar 2021

 

  Baten Lasten
Administratie    € 4.269
Promotie en communicatie   € 3.431
Organisatie   € 2.085
Manifestatie   € 102.764
Vaste lasten   € 7.406

Diversen
 

  € 10.981
Publiek € 52.593  
Vrienden € 9.915  
Bedrijven € 4.884  
Subsidies € 41.114  
Giften € 53.977  

Totaal € 162.483     € 130.934


De inkomsten van de Stichting Open Stal in 2021 waren conform de begrote bedragen. De uitgaven vielen hoger uit dan begroot, zo waren er onverwachte kosten aan het door Open Stal gebruikte pand en de kiosk, terwijl tevens bij de manifestatie duurdere uitgaven niet door verkoop tijdens de kunstroute gecompenseerd kon worden. Door een bijzondere gift is het jaar uiteindelijk met een duidelijk batig saldo afgesloten.